TJÄNSTER

Kompetensförsörjning

En ny medarbetare till en av nyckelrollerna på företaget kan vara en investering på flera miljoner på några års sikt. Femade ledarutveckling erbjuder Strategisk kompetensförsörjning för att hitta rätt resurs och kandidat i form av kompetens, talang och drivkraft för att möta verksamhetens framtida möjligheter och utmaningar, att skapa ekonomisk tillväxt genom den mänskliga resursen.

Med Femades Strategiska kompetensförsörjning läggs stort fokus och vikt på kartläggning av företagets nuläge och önskade läge, medarbetarnas kompetens och engagemang. Utifrån den kvalitativa och genomgående analysen formas åtgärder så som rekrytering och headhunting av rätt resurs till rätt roll eller stöd till omställning för ledare och medarbetare i verksamheten.

 • Strategisk kompetensförsörjning med kvalitativ kartläggning av verksamheten
 • Professionell tillsättning av rätt resurs till rätt roll med rätt förutsättningar.
 • Följsam och smidig omställning med omtanke.
 • Mervärde genom hög energi och fokus på den personliga relationen.

Professionell Coaching

Professionell coaching används för att skapa en hållbar förändring och utveckling hos individer, grupper och organisationer. Genom professionell coaching förädlas den mänskliga resursen till sin fulla potential samt lägger grunden för att skapa resultat på sista raden, företagets ekonomiska tillväxt. Femade Ledarutveckling erbjuder denna målstyrda och kreativa process som skapar utveckling till företagets ledare och nyckelpersoner.

Professionell coaching bygger på ett förtroligt partnerskap mellan coach och klient. Som professionell och certifierad coach enligt ICF, International Coach Federation, agerar coachen utifrån en hög etisk och professionell standard baserad på ICF´s kärnkompetenser och etiska riktlinjer.

 • Professionell coaching ger ökad medvetenhet om de individuella resurserna, hur de bäst nyttjas och i vilket sammanhang.
 • Evidensbaserad forskning visar att professionell coaching ger organisationen sex gånger pengarna tillbaka.
 • Professionell coaching skapar effektiva och engagerade medarbetare och organisationer.

Skugga ledare

Skugga ledare används av dig som vill utvecklas i din ledarroll, som tror på att bygga det personliga ledarskapet utifrån egna resurser och förbättringspotential före ledarskapsmodeller.  Den används av dig som vill utveckla en coachande och engagerande kommunikation för större genomslagskraft i möten med medarbetare, team och samarbetspartner, en återkopplande kommunikation som väcker motivation och drivkraft.

Under Skugga ledare arbetar ledaren tillsammans med en ledarutvecklare som följer ledaren under ett antal tillfällen i vardagen, i mötet med medarbetare och bland verklighetens alla beslut. Mellan tillfällena träffas ledaren tillsammans med ledarutvecklaren i individuella coachsamtal som bygger på en väl beprövad och målstyrd process baserat på ICF.

 • Skapar ekonomisk tillväxt i verksamheten genom ett ledarskap som väcker engagemang och motivation.
 • Vilar på såväl vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. Anpassad till organisationens verksamhet och krav.
 • Ger förutsättningarna för en kraftfullare och effektivare kommunikation samt medvetenhet om resurser och hur de bäst får träda fram.

Interim chefslösning

Femade Ledarutveckling erbjuder kompetenta Interimschefer som verkar utifrån ett coachande förhållningssätt inom HR området som HR chef och HR Business Partner eller inom Förändringsledning. Med Femade Ledarutveckling får Ni en Interimschef som ser verksamheten med nya och pigga perspektiv.

En interimschef är en person som tillfälligt kliver in företaget för att fylla ett ökat kompetensbehov under en tidsbegränsad period. Personalförändring, sjukdom eller en pågående rekrytering kan vara exempel på situationer när en interimschef snabbt behövs under en begränsad tid. Under tiden en långsiktig lösning kommer på plats hålls farten, engagemanget och motivationen uppe samt möjliggör en smidig överlämning och uppstart för efterträdaren.

 • Snabb tillsättning av Interimschef under tiden en långsiktig lösning arbetas fram.
 • Interimschef som ser verksamheten med nya perspektiv, som tillför engagemang och motivation.
 • Femades Interimschefer upprätthåller effektivitet och produktivitet under förändringsprocessen vilket minskar resursslöseri och kostnader.